happywoman.sk recenzie

Všeobecné obchodné podmienky Happywoman.sk

 1. Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na tejto našej webovej stránke alebo pomocou operátora na linke +421 918 707 006 (Po – Pia: 8:00 – 16:00).
 2. Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje:
  • Ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail.
 3. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
 4. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 8:00 – 17:00, o presnom dni expedície a dodaní tovaru vás budeme informovať e-mailom.
 5. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).
 6. Pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe.
 7. Kupujúci ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, kontaktujte predávajúceho a zašlite mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie.
 8. Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať, aby zistil vlastnosti a funkčnosti tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci v konkrétnom prípade nerozhodne inak; v takomto prípade kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Vo vzájomnej súvislosti s podmienkou uvedenou v predchádzajúcej vete je možné vrátiť len tovar, ktorý:
  a) je v pôvodnom stave,
  b) nejaví známky používania a opotrebovania vo väčšom rozsahu,
  c) je nepoškodený,
  Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  a) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (dámske plavky, výstuž do plaviek)
  b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (tovar na zákazku)
 9. Zakúpený tovar zašlete spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu.
 10. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.
 11. Cena je vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom.
  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.
 12. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.
 13. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.
  Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
  Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.
 14. 1. Kupujúci môže stornovať objednávku do 2 kalendárnych dní odo dňa objednania zaslaním žiadosti na adresu info@happywoman.sk . V prípade, že sa kupujúci rozhodne stornovať objednávku neskôr ako do 2 kalendárnych dní, predávajúci si vyhdrazuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5€. V prípade uhradenej kúpnej ceny predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 15 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený započítať účelne vynaložené náklady voči sume, ktorú má predávajúci kupujúcemu vrátiť podľa predchádzajúcej vety.
  2. V prípade, že kupujúci stornuje objednávku v čase od jej potvrdenia predávajúcim do dodania tovaru, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky účelne vynaložené náklady spojené s realizáciou predmetnej objednávky.
  3. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, táto mu bude vrátená do 15 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.
 15. 1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5€, v prípade, že vznikla kúpna zmluva, ktorú kupujúci nestornoval alebo od ktorej neodstúpil a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu alebo bol vyzvaný predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom tovar si neprevzal.
  2. Táto zmluvná pokuta nezahŕňa náklady na dopravu ako ani ostatné náklady predávajúceho súvisiace s nenaplnením kúpnej zmluvy.
  3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje kupujúceho povinnosti zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.
 16. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
  Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou(e-mail, listová zásielka…). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.
  Prevádzkovateľ internetových stránok www.happywoman.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane. Viac o ochrane osobných údajov.
 17. Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať cez newsletter celkom dole na newslettery.
 18. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 19. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.happywoman.sk.
 20. Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s írskym a európskym právom a všetky strany sa podriadia výlučnej jurisdikcii írskych súdov. Ak máte nejaké otázky alebo sťažnosti, kontaktujte nás na adrese info@happywoman.sk.
 21. Identifikácia dodávateľa: Happywoman.sk je web prevádzkovaný spoločnosťou Webjuice. Sme registrovaní v EÚ a v Írskej republike pod číslom 540410 a so sídlom 94 College View, Ballymun, Dublin 11, D11 K025 , Írska Republika. Email: info@webjuice.eu. Web: www.webjuice.eu
 22. Nie sme registrovaní pre DPH a neúčtujeme DPH podľa írskeho práva. Sme regulovaní írskymi a európskymi právnymi predpismi a všetky strany sa podriadia výlučnej právomoci írskych súdov.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.01.2018.

5% Zľava
Žiadna výhra
Nabudúce
Skoro!
10% Zľava
15% Zľava
Žiadna výhra
50% Zľava
Skoro!
10% Zľava
Žiadna výhra
Zadarmo poštovné
Získajte svoju šancu získať zľavu!
Zadajte svoju e-mailovú adresu a otočte koleso. To je vaša šanca vyhrať úžasné zľavy!
Naše interné pravidlá:
 • Jedna hra na jedného používateľa
 • Podvodníci budú diskvalifikovaní